حضور مرکز بهداشت کل استان البرز

عنوان برنامه : حضور مرکز بهداشت کل استان البرز
هدف از اجراي برنامه : معاينه عمومي مددجويان
زمان برگزاري برنامه : 1/23 و1401/1/24
 محل برگزاري برنامه : مرکز آموزشي خانه مهر
مخاطبان برنامه : کليه مددجويان
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پزشک و پرسنل مرکز بهداشت
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : کليه مددجويان
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
با توجه به اينکه حفظ سلامت مددجويان و خانواده هاي تحت پوشش از اهداف اصلي انجمن مي باشد،پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده با مرکز بهداشت کل استان البرز،پزشک عمومي جهت معاينه عمومي مددجويان،دندانپزشک جهت معاينه دندان،بينايي سنجي و بررسي قد،وزن و پدي کلوز حضور يافته و در صورت نياز به مددجويان دارو و آزمايش هاي لازم تجويز گرديد.