خط مشی

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(1)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

آموزش سواد به کودکان

تا سال 1399 تعداد 2500 کودک تحت پوشش انجمن آموزش ابتدایی را تکمیل کرده اند.

تا خردادماه 1395 تعداد 500 کودک آموزش تا پایان سطح ابتدایی را تکمیل کرده اند.

تعیین مربی ها

جذب داوطلبین

برنامه های آموزشی

برنامه ریزی آموزش

برنامه ریزی زمانبندی کلاس ها

تهیه کتب درسی

در پایان آموزش انجام امتحانات مربوطه طبق روال آموزش کشور

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(2)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

مددکاری در سطح کودک

تا سال 1399 بررسی وضعیت سطح زندگی 2500 کودک و انجام اقدامات لازم در صورت امکان

تا پایان شهریور ماه سال 1395 بررسی وضعیت 500 کودک و انجام اقدامات لازم

تکمیل پرونده

بازدید منزل

تهیه گزارشات

تصمیم گیری جهت اقدام مددکاری

ارائه گزارش به دفتر مرکزی

اقدام در صورت بروز مشکل

پایین آوردن سطح آزارهای جسمی در بین حداقل 100 کودک

اقدام موثر درمانی برای بیماری های حاد در بین همه کودکان

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(3)

خط مشی

اهداف کلان

          هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

حرفه آموزی کودکان علاقه مند و واجد شرایط

تا سال 1399 تعداد 1000 کودک بین 14 تا 18 سال آموزش حرفه درآمدزا را در سطح پیشرفته گذرانده اند.

تا پایان سال 1395 تعداد 200 کودک بین 14 تا 18 سال دوره آموزش حرفه آرایشگری و خیاطی را تا مرحله پیشرفته و کامپیوتر را تا مرحله آشنایی گذرانده باشند.

فراخوان محلی

فراخوان بین مددجویان

جذب حرفه آموز با توجه به شرایط کمیته حرفه آموزی (به پیوست)

ثبت نام حرفه آموزان

گذراندن دوره مقدماتی

گذراندن مرحله پیشرفته (6ماه)

انتظار داریم تا پایان سال 1395 تعداد 200 کودک مدرک سازمان فنی حرفه ای را اخذ کرده باشند.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(4)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

ارتقا وضعیت بهداشت فردی کودکان

تا سال 1399 تعداد 3000 کودک با مفاهیم بهداشت فردی و رعایت اصول بهداشتی مانند واکسیناسیون آشنایی کامل و آموزش باشند.

تا پایان سال 1395 تعداد 600 کودک در زمینه های بهداشت فردی, پیشگیری از ایدز و هپاتیت و درمان و پیشگیری شپش, بهداشت مخصوص بلوغ دختران آموزش دیده باشند.

آموزش هفتگی در خصوص بهداشت فردی

آموزش و اجرا کارگاه در زمینه پیشگیری از ایدز و هپاتیت به صورت فردی

آموزش پیشگیری و درمان شپش به صورت فردی

آموزش پیشگیری در خصوص بیماری های واگیردار

رعایت بهداشت بلوغ دختران به صورت کارگاه آموزشی

واکسیناسیون بنا به شرایط

ایجاد خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن شرایط سنی

انتظار داریم از تعداد 600 کودک آموزش داده شده 100% با مفاهیم بهداشت اولیه فردی، آشنایی با بیماری های ایدز، هپاتیت و بیماری های واگیردار و چگونگی رعایت آن آشنا باشد.

حداقل تعداد 100 کودک در زمینه شپش درمان شده باشند.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(5)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

سواد آموزی پدران و مادران

تا سال 1399 تعداد 250 نفر از والدین کودکان تحت پوشش با سواد شده اند.

تا پایان سال پایان سال 1395 تعداد 50 نفر از والدین کودکان تحت پوشش انجمن با سواد شده باشند.

فراخوان در مراکز

ثبت نام

برنامه ریزی

آموزش به شیوه نهضت سواد آموزی

توزیع کتاب و لوازم تحریر رایگان

برگزاری امتحانات در پایان دوره

انتظار داریم تا سال 1395 تعداد 50 نفر از والدین از مرحله بی سواد به مرحله با سواد ارتقا داده شده باشند.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(6)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

آموزش مهارت های زندگی خانواده

تا سال 1399 تعداد 250 نفر از والدین کودکان تحت پوشش آموزش داده شوند.

تا پایان سال 1395 تعداد 50 نفر از والدین کودکان تحت پوشش آموزش اثربخش داشته باشند.

(در مرکز سرآسیاب)

فراخوان مرکز

ثبت نام

جمع بندی و تهیه مفاهیم آموزشی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت اجرای کلاس ها

برنامه ریزی جهت تداوم کلاس ها

انتظار داریم تا سال 95 تعداد حداقل 50 نفر از والدین از این آموزش ها به شکل عملی در خانواده بهره مند شده باشند. (از طریق شیوه پیش آزمون و پس آزمون بررسی شده باشد.)

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(7)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

بهداشت خانواده

تا سال 1399 تعداد 200 خانواده از مددجویان تحت پوشش سه مرکز با مفاهیم تنظیم خانواده و بهداشت خانواده آشنا شده باشند.

تا پایان سال 1395 تعداد 40 خانواده از مددجویان تحت پوشش سه مرکز انجمن شرکت مستمر در کارگاه های آموزشی تشکیل شده با مفاهیم یاد شده در هدف کلان داشته باشند.

ایجاد حساسیت در بین مددجویان جهت جذب خانواده ها

نیازسنجی جهت اولویت بندی مفاهیم آموزشی

ثبت نام

تهیه مفاهیم آموزشی

دعوت از کارشناسان مرتبط جهت اجرای کارگاه های آموزشی

برنامه ریزی

تربیت مروج ها از بین شرکت کنندگان

انتظار داریم در پایان سال 1395 حداقل تعداد 20 نفر حضور مستمر داشته و حداقل 15 نفر داوطلب جهت ترویج این مفاهیم در بین خانواده ها داشته باشیم.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(8)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

مددکاری خانواده

تا سال 1399 تعداد 150 خانوار از کودکان تحت پوشش برنامه های مددکاری گروهی مراکز حضور و فعالیت مستمر داشته باشند

تا پایان سال 1395 تعداد 30 خانواده کودکان تحت پوشش در مددکاری گروهی در طول یک سال حضور مستمر داشته باشند.

نیازسنجی

شناسایی خانواده های مشکل دار

جذب  خانواده ها

برنامه ریزی

تهیه موضوعات

برنامه ریزی جهت استمرار

برنامه ریزی جهت پیگیری

 

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(9)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

پیشگیری از آسیب

(جامعه محلی)

سال 1399 اطلاع رسانی به 50% از خانواده های جامعه محلی در مورد اعتیاد

تا پایان سال 1395 حدود 5% از خانواده های جامعه محلی در مورد مفاهیم پیشگیری از اعتیاد ، آشنایی با مواد مخدر و ایجاد حساسیت نسبت به پخش مواد در آق تپه و سرآسیاب آگاه شده باشند.

پخش بروشور

برگزاری دوره آموزشی

تشکیل کلاس های پیشگیری از اعتیاد

جلسه نمایش فیلم های آموزشی

مخاطرات اعتیاد

مشارکت مردم با شیوه های اجتماع محور

ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در مورد پیشگیری از اعتیاد فرزندان

انتظار داریم کمیته مشارکت مردمی در 2 منطقه تشکیل شده باشد.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(10)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

اقدامات ترویجی جامعه محلی در خصوص ارتقا بهداشت و مسایل موجود منطقه ای

تا سال 1399 حداقل 30% از ساکنین آموزش ببینند

آموزش بهداشت در خصوص بیماری ها و بهداشت منطقه ای

برگزاری دوره آموزشی و کلاس

برگزاری جلسات

پخش فیلم

ارتقاء سطح بهداشت عمومی

بهبود وضعیت نظافت فردی و عمومی

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(11)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

اطلاع رسانی و آگاه سازی آحاد مردم در مورد به وجود آمدن کودک کار و خیابان و اینکه این معضل چگونه می تواند به یک آسیب جدی در جامعه تبدیل شده و امنیت جامعه را به خطر بیاندازد

تا پایان سال 1399 آگاه سازی و اطلاع رسانی حداقل 20% از جامعه محلی 5 منطقه از مناطق 22گانه شهرداری تهران

در سال 1395 اجتماع 5000 نفری ترویج انجام شود

در فضای مجازی نیز جامعه 5000 نفری تحت پوشش قرار خواهد گرفت

برگزاری چند سمینار و جلسه پرسش و پاسخ در 5 منطقه از مناطق 22گانه شهرداری تهران برای عموم به دعوت انجمن و شهرداری و شورای شهر و نیروی انتظامی

پخش بروشور

معرفی سایت انجمن

شناساندن کودک کار و خیابان به مردم از طریق بیلبوردهای شهرداری

تشویق مردم محله به حمایت از این کودکان

انتظار داریم تا پایان سال 1395 جامعه 10000 نفری اطلاع رسانی شود.

 

خط مشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

(12)

خط مشی

اهداف کلان

هدف خرد

برنامه (Plan)

نتیجه (Result)

آموزش مهارت های زندگی کودک

تا سال 1395 تعداد 1500 نفر از والدین کودکان تحت پوشش آموزش داده شوند

تا پایان سال 1395 تعداد 400 کودک آموزش دیده اند

ثبت نام

برنامه ریزی

تعیین طرح درس

اجرای کلاس ها

تا شهریور سال 1395 200 نفر با مفاهیم مهارت های زندگی آشنا شدند.