حرفه آموزی غیرفنی

پیرو فعالیت های انجمن حامیان کودکان کار در زمینه های رشد جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و همچنین امور تعلیم و تربیت، ارتقاء سطح زندگی، ارتقاء فرهنگی و توانمندسازی کودکان نیازمند  و در جهت ایجاد قابلیت جامعه پذیری در این کودکان برای ورود به عرصه های اجتماعی، مرکز حرفه آموزی خانه مهر در بهار 1393 با تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای استان البرز فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه در جهت جلوگیری از رشد بی رویه ناهنجاری های خانواده و پیشگیری از ایجاد کودکان کار در زمینه توانمند سازی مادران به خصوص زنان سرپرست خانواده نیز طرح هایی را دنبال می کند.

از انجایی که همواره تاکید انجمن بر انتخاب آزادانه خود کودکان برای مراجعه به خانه مهر بوده است دوره های پیش بینی شده جهت اجرا در این مرکز پس از نظرسنجی و نیازسنجی انجام شده در مرکز آموزشی صورت تعریف و برگزار می شود.

تمامی دوره هایی که در مرکز حرفه آموزی غیرفنی برگزار می شود زیر نظر مربیان تایید شده سازمان فنی حرفه ای می باشد  و مدارک معتبر به شرکت کنندگان اهداء می شود. دوره هایی از قبیل قالی بافی، سوخت نگار چوب، آرایشگری، خیاطی، نازک دوزی، بافت دو میل، عروسک سازی، ساخت کیف های چرم و غیره در این مرکز برگزار می شوند.