استند همدردی انجمن

با سفارش نماد تسليت انجمن حاميان كودكان كار و خيابان، در ساختن جهاني زيباتر براي كودكان كار، همراهي مان كنيد. شما ميتوانيد با سفارش استند همدردي انجمن ، به تامين هزينه تحصيل و زندگي كودكان تحت پوشش ما ، كمك كنيد. اين استند  ها با نام شما ارسال خواهد شد. براي سفارش ميتوانيد با شماره تلفن : ٨٨٠٢٨٥٠٨-٠٢١ تماس بگيريد.