به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

هدف از اجراي برنامه: حفظ محیط زیست
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/15
 محل برگزاي: مراکز انجمن حامیان کودکان کارو خیابان  
مخاطبان برنامه : مددجویان
...

هدف از اجراي برنامه: اهدا پوشاک برای مددجویان به مناسبت فرا رسیدن سال نو
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/04
 محل برگزاي: مرکزخانه مهر
مخاطبان برنامه :...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.