بیانیه ماموریت و چشم انداز

چشم انداز

به امید روزی که هیچ کودکی مجبور به کار کردن نباشد

جمعیت کودکان کار و خیابان کاهش یافته است. کار کودکان مانعی برای دسترسی و تحقق حقوق آنان می باشد. نهادها، سازمان های ذیربط و عموم مردم در ارتباط با پدیده کودکان خیابانی آگاه می باشند و در تعامل بایکدیگر اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش این پدیده اجتماعی را به انجام می رسانند. 

 

ماموریت

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان متشکل از متخصصان، فعالان و علاقه مندان به حمایت از کودکان کار و خیابان می باشد که از طریق ارایه خدمات تعلیم و تربیت ، ارتقاء سطح زندگی ، بهداشت ، درمان و خدمات مشاوره  به حمایت و توانمند سازی  کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی (اعم از کار ، خیابانی و محروم و به خصوص خارج از بستر آموزش)، والدین آنها و جامعه محلی می پردازد تا در پیشگیری، کاهش و مدیریت پدیده کودکان کار و خیابان نقشی مثبت و موثر ایفاء نماید.