به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

آخرین اخبار

اقدامات لازم جهت درمان جراحت یکی از کودکان کار به همت خانه مهر صورت گرفت. این کودک در حین کار  با اره برقی در نجاری محل کارش دچار جراحت در انگشتان دست می شود...

مهارت آموزان مرکز فنی آق تپه پس از مشاهده عکسی از برج فلزی در کتاب، مشتاق ساخت آن برج گردیدند. در همین راستا با توجه به اینکه مواد خام فلزی کافی جهت ساخت آن...