کارگاه بلوغ دختران

عنوان برنامه : کارگاه بلوغ دختران.
هدف از اجراي برنامه : آگاهي دختران در مورد تغييرات جسمي و روحي بدن در دوران بلوغ و آگاهي از نحوه عملکرد درست و صحيح در اين دوره.
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/19
 محل برگزاري برنامه : حياط مرکز آموزشي خانه مهر.
مخاطبان برنامه : کليه مددجويان دختر
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پرسنل مرکز بهداشت استان البرز.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : کليه دختران مرکز اموزشي.
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
پيرو آگاهي دختران در مورد تغييرات جسمي و روحي بدن در دوران بلوغ و آگاهي از نحوه عملکرد درست و صحيح در اين دوره، کارگاهي تحت عنوان کارگاه بلوغ دختران در تاريخ 19/3/1401 در حياط مرکز آموزشي خانه مهر براي کليه مددجويان دختر و با حضور پرسنل مرکز بهداشت استان البرز برگزار گرديد.
در اين کارگاه مباحثي نظير:
•    تعريف بلوغ
•    تغييرات جسمي دوران بلوغ
•    بهداشت جسمي بلوغ
•    نيازهاي تغذيه اي دوران بلوغ
•    تغييرات روحي و عاطفي دوران بلوغ
•    و احکم دوران بلوغ مورد بحث و بررسي قرار گرفت.