ارزیابی انجمن حامیان با استاندارد افرا

عنوان برنامه : ارزیابی انجمن حامیان با استاندارد افرا 

هدف از اجرای برنامه : توسعه ظرفیت های انجمن براساس ارزیابی افرا 

زمان برگزاری برنامه : 03/10/1398

 محل برگزاری برنامه : دفترانجمن حامیان کودکان کارو خیابان 

مخاطبان برنامه : موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا – انجمن حامیان کودکان کاروخیابان 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : انجمن حامیان کودکان کارو خیابان 

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :.

موسسه حامیان نواندیش افرا سازمانی غیر تجاری و غیرانتفاعی است که با هدف کمک به توسعه فعالیت های نیکوکاری ازطریق بهبود بخشیدن به زیرساخت های توسعه نیکوکاری و برقراری ارتباطی سازنده میان این موسسه با جامعه نیکوکاری ، تاسیس شده است . 

افرا براساس تجربه های جهانی و شرایط محیطی ایران ، برای ارزیابی و ممیزی فعالیت های موسسه های نیکوکاری کشور ، استانداردی تدوین کرده است هدف ، ارزیابی و شناسایی نقاط کلیدی است که این موسسه ها در آن قسمت ها نیاز به بهبود و توسعه دارند در نهایت افرا براساس یافته های ممیزی برای تعالی سازمانی این موسسه ها توصیه هایی ارایه می دهد . ضمن سپاسگزاری از لطف و محبت بی شائبه موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا و همکاری صمیمانه آنان ،انجمن حامیان کودکان کارو خیابان نایل به دریافت نشان برنز افرا گردید و امیدواریم با بهره مندی از توصیه های  بیشترآنان به زودی به دریافت نشان های بالاتر نایل آئیم.