دوره آموزشی آموزشگران سواد آموزی

در راستای تدریس موثرتر مددجویان، داوطلبان آموزش بخش سوادآموزی در دوره آموزشی شرکت نمودند. طبق پیگیری های انجام شده توسط بخش مدیریت اجرایی و آموزش، داوطلبان هر پایه به طور جداگانه در کلاس های آموزش مواد درسی شرکت نمودند و در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان دوره مدرک معتبر اهدا گردید. 17 نفر از داوطلبان در این دوره که در فضل تابستان 96 برگزار گردید شرکت نمودند.